601 65 55 97

Regulamin

PHU BUS 24 Małgorzata Szturo 80-261 Gdańsk ul. Jesionowa 12/6
NIP 583-257-95-04 tel. +48 601655597 fax +48 58 3026592 www.bus24.pl
Bank Milenium 88 1160 2202 0000 0001 2528 6069

Uprzejmie informuję, że dokonanie przez Państwa rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, którego treść znajduje się na stronie przewoźnika.
Dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie przez firmę PHU BUS 24 Małgorzata Szturo jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeni usługi przewozu osób, w zakresie i terminie uzgodnionym przez zamawiającego i wykonawcę.

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY PHU BUS 24 Małgorzata Szturo OBOWIAZUJĄCY OD DNIA 10.02.2016 R.

 • Regulamin Przewozu firmy PHU BUS 24 Małgorzata Szturo sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: 
 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), 
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian.), 
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.), 
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. nr 133 poz. 883; z późn.zmian.), 
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23 maja 1996 r. (w sprawie przewozu osób i bagażu), 
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 24 lutego 2006 r. (w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego), 
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2011 r. (w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług)
 • Na czas przejazdu pasażerowie pojazdu są ubezpieczeni w zakresie nieszczęśliwych wypadków przez przewoźnika.
 • Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniu umowy przewozu osób i bagażu na zasadach określonych w przepisach ustawy prawo przewozowe 
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług przewozu osób następuje w chwili potwierdzenia przez firmę PHU BUS 24 Małgorzata Szturo, gotowości wykonania przewozu zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem / rezerwacją.
 • Umowa dotyczy przewozu grupy osób określonej w zamówieniu wraz z bagażem zasadniczym i podręcznym w liczbie określonej w zamówieniu.
 • Podana cena jest ceną netto. Do ustalonej w zamówieniu kwoty, należy doliczyć podatek VAT określony dla danego kraju, w którym wykonywany jest przewóz
 • Strony ustalają termin i sposób zapłaty zgodny z wystawionymi do przewozu fakturami.
 • Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażerów i ich bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.
 • W przypadku awarii pojazdu wykluczającej możliwość dalszego kontynuowania podróży i braku możliwości jego naprawy na miejscu po wezwaniu odpowiedniego serwisu, firma PHU BUS 24 Małgorzata Szturo, w możliwie najkrótszym czasie zapewni pojazd  lub pojazdy zastępcze, o odpowiedniej liczbie miejsc dla pasażerów – nie mniejszej niż liczba miejsc siedzących w pojeździe który uległ awarii.
 • Przewóz realizowany jest trasą pomiędzy miejscem wyjazdu, wskazanym przez Zamawiającego, a miejscem docelowego, najbardziej optymalną trasą, którą ustala kierowca.
 • Przejazd przez punkty pośrednie lub inny przebieg trasy jest możliwy tylko w przypadku uzgodnienia ich w chwili dokonywania rezerwacji.
 • Przewóz zostanie wykonany środkiem transportu o parametrach umożliwiających przewóz wszystkich pasażerów na miejscach siedzących.
 • Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy uczestnik przejazdu ma prawo do przewozu bagażu: podręcznego - jedna sztuka -  o wadze do 5 kg i zasadniczego - jedna sztuka – o wadze do 20 kg.
 • Pojedynczy bagaż nie może przekraczać wymiarów 180 cm [wysokość + szerokość + długość]
 • Wymiary bagażu podręcznego muszą pozwalać na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera, a jego rozmiary nie po winny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. Bagaż nie spełniający powyższych obostrzeń będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą. 
 • Bezwzględnie zakazuje się przewożenia substancji niebezpiecznych, wydzielających silny i nieprzyjemny zapach, mogących zabrudzić przewożonych pasażerów, ich bagaż lub pojazd; oraz których posiadanie jest zabronione prawem krajów, przez terytorium których realizowany jest przejazd.
 • W przypadku ujawnienia takich substancji kierowca zobowiązany jest przez przewoźnika do usunięcia takiego bagażu  w całości z pojazdu, ma prawo odmówić dalszego przewożenia pasażera, który wprowadził takie substancje do autobusu; [przewoźnik nie ponosi kosztów dalszej podróży pasażera i przewożenia usuniętego bagażu].
 • Ujawnienie substancji prawnie zabronionych skutkuje każdorazowym zawiadomieniem Policji o zaistniałej sytuacji.
 • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
 • Zamawiający zobowiązuje się zapewnić nocleg i wyżywienie dla kierowcy, lub ponieść ich zryczałtowane koszty, jeśli w czasie podróży wyniknie taka konieczność.
 • Zamawiający zobowiązuje się opłacić na miejscu / w trakcie przejazdu, wszelkie koszty związane z postojem, parkowaniem i przejazdem wynajmowanego pojazdu, tj. parkingów, oraz opłat drogowych i winiet, opłat celnych, lub ponieść ich zryczałtowane koszty. 
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku celowego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia lub zniszczenia jakiejkolwiek części pojazdu.  
 • Obowiązkiem kierowcy jest dostosowanie temperatury panującej wewnątrz pojazdu, do warunków atmosferycznych (temperatura wewnątrz autobusu powinna wynosić: 18-23°C w okresie zimowym oraz 22-28°C w okresie letnim; przy dużych upałach temperatura wewnątrz autobusu nie może być niższa od zewnętrznej o więcej niż 11°C (przepisy Unii Europejskiej o przeciwdziałaniu szokowi termicznemu).
 • Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 • W pojeździe zabrania się spożywania posiłków oraz picia napojów [w tym pożywania alkoholu], palenia tytoniu, używania tzw. e-papierosów oraz środków odurzających w pojeździe.
 • Z uwagi na komfort wszystkich pasażerów, korzystanie z WC w autokarze, ogranicza się do sytuacji koniecznych. Prosimy o korzystanie z toalet publicznych podczas przerw w podróży.
 • W trakcie jazdy obowiązuje całkowity zakaz wstawania z miejsc siedzących.
 • Pasażerowie zobowiązani są do zapięcia pasów bezpieczeństwa niezwłocznie po zajęciu miejsc w pojeździe i pozostawania w zapiętych pasach przez cały okres trwania jazdy. Odpięcie pasów dozwolone jest po zatrzymaniu się autobusu.
 • Kierowca ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, w sposób rażący nieprzestrzegających zasad higieny - mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd, palących tytoń, używających tzw. e-papierosów oraz środków odurzających, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów – przewoźnik nie zwraca kosztów podróży, ani zapłaty w żadnej części zamawiającemu oraz osobie, która niedostosowała się do wymienionych regulacji.
 • W razie stwierdzenia przez kierowcę, zagrożenia dla wykonywania przewozu i bezpieczeństwa osób i mienia przebywających w pojeździe podczas przewozu; kierowca może wezwać Policję bądź Straż Miejską, celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody i opóźnienia przez niego nie zawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-organizacyjnymi.
 • Zabrani się przewozu w pojeździe zwierząt.
 • Pasażer zobowiązany jest do posiadania wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub innych dokumentów wynikających z przepisów celno-dewizowych
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie przez pasażera dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy, bądź też nie został on wpuszczony do kraju przez właściwe organy administracyjne
 • Pojazd, którym ma być realizowany przewóz, podstawiany jest w wyznaczone miejsce, w wyznaczonym dniu i godzinie, na podstawie uzgodnienia z zamawiającym. Fakt nie przybycia Pasażerów, jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu – koszty wynikające z opóźnienia przybycia pasażerów lub rezygnacji z przejazdu ponosi zamawiający.
 • W przypadku rezygnacji z przewozu przez zamawiającego, zobowiązany on jest do pokrycia kosztów utraconego zarobku przez przewoźnika.
 • Wszystkie osoby niepełnoletnie do dnia ukończenia 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej.
 • Osoby w wieku od dnia ukończenia lat 12 do dnia ukończenia 18 roku życia mogą podróżować samodzielnie, jeżeli legitymują się notarialną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego na samodzielne odbycie podróży. Osoby te mogą również podróżować samodzielnie, jeżeli legitymują się upoważnieniem podpisanym przez rodziców, bądź opiekuna prawnego.
 • W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań, bądź opóźnień w odjeździe. 

Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące realizacji usługi przewozowej, zachowania się pracowników obsługi oraz inne kwestie związane z działalnością Przewoźnika należy składać poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@bus24.pl
Regulamin dostępny jest u Kierowcy oraz na stronie internetowej www.bus24.pl